By: Christoph Danne An: 27. September 2018 In: Allgemein Comments: 0

Babelsprech. International. Cologne, gemeinsame Lesung mit Özlem Özgül Dündar, Adrian Kasnitz, Gundula Schiffer, Vera Zlatic, Christoph Wenzel, Alexandru Bulucz und Paul-Henri Campbell, Traumathek, Engelbertstr. 45, 50674 Köln, 20 Uhr.